Accions del document

El CEUCAT demana als rectors que demà no donin suport al RD de beques

Comparteix Share
31/05/2012 El CEUCAT ha demanat en una carta oberta als Rectors que no votin a favor del Reial Decret que endureix els requisits per tenir dret a les beques del Ministeri al Consejo de Universidades de demà divendres

castellano pinchar aquí

 

CARTA OBERTA ALS RECTORS

31 de maig de 2012

Benvolgut/da Rector/a,


El CEUCAT, tot i defensar un ús eficient dels recursos públics i creure en el foment del bon rendiment acadèmic i l'excel·lència, considera un error els canvis que planteja el ministre Wert en la convocatòria de beques generals del Ministeri d'Educació.

Malauradament, la situació econòmica actual de les famílies espanyoles és ara pitjor que en anys anteriors, i segueix agreujant-se. Això fa que cada cop més joves estiguin en situació de tenir dret a una beca que els permeti accedir a estudis superiors, atenent al principi d'igualtat d'oportunitats que estableix la Constitució.

Però les limitacions pressupostàries aprovades pel Govern han impedit que s'augmenti el pressupost destinat a beques, tot i estar molt per sota de la mitjana de l'OCDE en relació al PIB. Això ha portat al Ministeri a endurir la convocatòria de beques per restringir l'accés a aquestes.

Aquesta restricció no s'ha produït d'acord amb la capacitat econòmica de l'estudiant sinó al seu rendiment acadèmic, cosa que va contra l'equitat i la igualtat d'oportunitats. L'enduriment de les exigències provocarà que actuals becaris perdin el dret a beca el pròxim curs. En un bon sistema de beques, té dret a beca aquell estudiant que realment la necessita per poder estudiar. I si la perd és probable que no pugui seguir amb els seus estudis.

Això provocarà un increment de l'abandonament a les universitats (tan criticat pel Govern) i farà que els diners públics invertits fins ara en els becaris que abandonin la universitat no s'hagi aprofitat com cal.

Sembla que el Ministeri només premiarà amb una beca a aquells estudiants que tinguin un rendiment excel·lent, i proposa entre altres coses que les beques només cobreixon la primera matrícula de cada assignatura o exigir rendiments acadèmics propers al 90% (tot i que es permet a les universitats aprovar plans d'estudi amb un compromís de rendiment acadèmic molt inferiors a aquesta xifra).

És un error simplificar el fenomen que porta els estudiants a repetir una assignatura al simple fet de no haver-se esforçat prou, ja que no és així en tots els casos. I és un altre error no considerar (com sí es fa a la resta de mesures) les diferències que existeixen entre els diferents ensenyaments a l’hora de decidir quantes matrícules d'una assignatura cobreixen les beques.

Per considerar que aquestes mesures atempten contra la igualtat d'oportunitats, promouen un augment de les taxes d'abandonament i dificulten als estudiants acabar els seus estudis, el CEUCAT demana als rectors que no informin favorablement al proper Consejo de Universidades sobre aquest projecte de Reial Decret per tal que es torni a revisar el text.

Cordialment,

A Barcelona, ​​el dia 31 de maig 2012

 

CARTA ABIERTA A LOS RECTORES

31 de mayo de 2012

Estimado/a Rector/a,


El CEUCAT, a pesar de defender un uso eficiente de los recursos públicos y creer en el fomento del buen rendimiento académico y la excelencia, considera un error los cambios que plantea el Ministro Wert en la convocatoria de becas generales del Ministerio de Eduación.

 

Desgraciadamente, la situación económica actual de las familias españolas es ahora peor que en años anteriores, y sigue agravándose. Esto hace que cada vez más jóvenes estén en situación de tener derecho a una beca que les permita acceder a estudios superiores, atendiendo al principio de igualdad de oportunidades que establece la Constitución.

 

Pero las limitaciones presupuestarias aprobadas por el Gobierno han impedido que se aumente el presupuesto destinado a becas, pese a estar muy por debajo de la media de la OCDE en relación al PIB.  Esto ha llevado al Ministerio a endurecer la convocatoria de becas para restringir el acceso a éstas.

 

Esta restricción no se ha producido con arreglo a la capacidad económica del estudiante sino a su rendimiento académico, cosa que va contra la equidad y la igualdad de oportunidades. El endurecimiento de las exigencias provocará que actuales becarios pierdan el derecho a beca el próximo curso. En un buen sistema de becas, tiene derecho a beca aquel estudiante que realmente la necesita para poder estudiar. Y si la pierde, es probable que no pueda seguir con sus estudios.

 

Esto no hará más que incrementar el abandono en las universidades (tan criticado por el Gobierno) y conseguir que el dinero público invertido hasta ahora en los becarios que abandonen la universidad caiga en saco roto.

 

Parece que el Ministerio sólo premiará con una beca a aquellos estudiantes que tengan un rendimiento excelente, y propone entre otras cosas que las becas sólo cubran la primera matrícula de cada asignatura o exigir rendimientos académicos cercanos al 90% (a pesar de que se permite a las universidades aprobar planes de estudio con un compromiso de rendimiento académico muy inferiores a esta cifra).

 

Es un error simplificar el fenómeno que lleva a  los estudiantes a repetir una asignatura al simple hecho de no haberse esforzado lo suficiente, pues no es así en todos los casos. Y es otro error no considerar (como sí se hace en el resto de medidas) las diferencias que existen entre las distintas enseñanzas al decidir cuántas matrículas de una asignatura cubren las becas.

 

Por considerar que estas medidas atentan contra la igualdad de oportunidades, promueven un aumento de las tasas de abandono y dificultan a los estudiantes acabar sus estudios, el CEUCAT pide a los Rectores que no informen favorablemente en el Consejo de Universidades a este proyecto de Real Decreto para que se vuelva a revisar el texto.

 

Atentamente,

 

En Barcelona, a día 31 de mayo de 2012

darrera modificació: Maig 2012

Notícies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. CEUCAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech